Pravne informacije

 1. SPLOŠNI POGODBENI POGOJI 4 IMPULSE D.O.O.

  Splošni pogodbeni pogoji veljajo za vse pogodbe podjetja 4IMPULSE d.o.o. sklenjene med klubskimi člani in klubom, v kolikor to ni drugače dogovorjeno v pisni obliki za posamezno obliko dolgoročne vezave. Kakršnikoli drugi ustni dogovori ne veljajo. 4IMPULSE d.o.o. ima pravico do spremembe ali dopolnitve določil splošnih pogojev poslovanja. S spremembo ali dopolnitvijo splošnih pogojev poslovanja bodo člani ustrezno seznanjeni, pri čemer začnejo te zanje veljati z dnem seznanitve. Člani imajo v primeru spremembe splošnih pogojev v njihovo škodo pravico pisno odstopiti od pogodbe, in sicer v roku 14ih dni od seznanitve s spremembo.

  1. S plačilom vpisnine pridobi oseba status člana 4IMPULSE d.o.o.. Član ima pravico udeležbe na posebnih dogodkih 4IMPULSE d.o.o., pravico do koriščenja posebnih ugodnosti in akcij, obveznosti plačila vadnine in drugih storitev 4IMPULSE d.o.o. ter pravico, da ga 4P obvešča o tekočih akcijah, dogodkih in novostih. Plačilo vpisnine je pogoj za sklenitev katerekoli dalj časa trajajoče pogodbe.

   

  1. Vpisnino plača član 1x na leto za tekočih 12 mesecev vnaprej, skladno z vsakokratnim veljavnim cenikom oz. pogoji, ki jih objavi 4IMPULSE d.o.o..

   

  1. Vpisnina se plačuje ločeno od ostalih storitev (uporaba fitnessa, vodenih vadb, sveta savn, servisno storitvenega pavšala itd.), ki se obračunavajo skladno z vsakokrat veljavnim cenikom 4IMPULSE d.o.o.

   

  1. 4IMPULSE d.o.o. nudi na podlagi vezave članu ugodnejše vpisne pogoje, prednosti in nižje cene, član pa se zato zaveže, da bo izpolnjeval svoje obveznosti in dolžnosti izhajajoč iz pogodbe in splošnih pogojev.

   

  1. Za osebe, ki še niso dopolnile 15 let je članstvo v klubu možno samo s podpisanim soglasjem staršev ali skrbnikov.

   

  1. S člansko izkaznico je član upravičen, da vadbeni center, v času odprtja koristi v skladu s splošnimi pogoji in hišnim redom. Vstop brez članske izkaznice ni dovoljen, saj se s člansko izkaznico vstopa samodejno in avtomatično. V primeru, da član želi vstopiti brez članske izkaznice mu 4IMPULSE d.o.o. Zaračuna 3 EUR/vsakokraten obisk brez izkaznice.

   

  1. 4IMPULSE d.o.o. je upravičen določiti hišni red, ki velja za vadbeni center. V hišnem redu vadbenega centra so napisana določila in pravila za pravilno uporabo kluba, naprav in pravic članov. Pravila hišnega reda se nahajajo pri recepciji.

   

  1. Članom je prepovedano kajenje, uživanje alkoholnih pijač ali narkotikov (mamil) v prostorih kluba.

   

  1. V prostore centra je članom prepovedan vnos zdravil, ki se izdajajo samo na zdravniški recept ali drugih podobnih snovi, ki niso namenjene osebni uporabi člana, kateremu jih je predpisal zdravnik in bi lahko vplivali na večjo telesno zmogljivost člana (npr. anaboliki). V enaki meri je članu prepovedano, da tovrstna sredstva ponuja, posreduje ali prepusti tretjim, proti plačilu ali brez, ali jim kako drugače omogoči dostop do le-teh. V primeru kršitve tega določila je 4IMPULSE d.o.o. upravičen, da s takojšnjo veljavo odpove člansko pogodbo in od člana zahteva odškodnino v višini povzročene škode.

   

  1. Član izjavlja, da je seznanjen s splošnimi pogoji in s pogoji uporabe vadbenega centra ter ga kot takega sprejema. Zaradi kršitve hišnega reda se lahko članu, trajno ali začasno, prepove vstop v prostore vadbenega centra. Pri posebej hudih kršitvah splošnih pogojev in hišnega reda (npr. telesnih ali verbalnih napadih, grožnjah, spolnem nadlegovanju, tatvini) lahko 4IMPULSE d.o.o. prepreči članu dostop do svojih prostorov že ob prvi kršitvi. Take kršitve pogodbe štejejo za hujše kršitve, zaradi katerih je 4IMPULSE d.o.o. takoj upravičen do odpovedi pogodbe brez odpovednega roka. 4IMPULSE d.o.o. je prav tako upravičen do takojšnje odpovedi brez odpovednega roka v primeru storitve kaznivega dejanja zoper drugega člana ali zaposlenega v vadbenem centru. 4IMPULSE d.o.o. je upravičen do odstopa od pogodbe tudi, če član več kot 6 mesecev zamuja z izpolnitvijo svojih obveznosti do 4IMPULSE d.o.o.., pri čemer mu 4IMPULSE pred odpovedjo omogoči dodaten primeren rok za poravnavo celotne obveznosti. V primeru lažjih kršitev hišnega reda lahko vadbeni center pozove člana z ustnim opominom k takojšnjemu prenehanju kršitve. V kolikor član s kršitvijo ne preneha, lahko vadbeni center ustrezno ukrepa in po potrebi izreče tudi sankcijo, določeno za posebej hude kršitve. Ob odpovedi pogodbe, bo član dolžan poravnati mesečne zneske vadnine. V kolikor so mesečne vadnine plačane že vnaprej, jih 4IMPULSE d.o.o. članu ni dolžan vrniti.

   

  1. 4IMPULSE d.o.o. ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne nastale okvare zdravja ali nastalo materialno škodo, do katere lahko pride zaradi nepravilne uporabe s strani člana. Član se obvezuje, da bo s prostorom in napravami ravnal odgovorno. Materialna škoda se tudi v primeru, ko je bila povzročena zaradi malomarnosti poravna na stroške povzročitelja. V tem primeru si podjetje 4IMPULSE d.o.o. pridržuje pravico izstaviti povzročitelju račun, za nastalo materialno škodo, v kolikor se le ta s stroški strinja. V primeru nesoglasja glede višine škode, bo 4IMPULSE d.o.o. primoran terjati člana za stroške škode po sodni poti.

   

  1. Garderobne omarice vadbenega centra, lahko člani koristijo samo v času uporabe vadbenih prostorov. Član mora po končani vadbi garderobno omarico sprazniti in jo pustiti odklenjeno. V kolikor član tega ne upošteva, si 4IMPULSE d.o.o. pridržuje pravico do odprtja in izpraznitve omarice. Garderobne omarice vadbenega centra, so namenjene začasnemu hranjenju oblačil. 4IMPULSE d.o.o. v nobenem primeru ne prevzema kakršnekoli odgovornosti za krajo ali poškodbo stvari, ki se nahajajo v garderobni omarici. Za izgubo oblačil ali vrednih predmetov center ne prevzema nobenega jamstva.

   

  1. Član je obvezan varno shranjevati člansko kartico. V primeru izgube članske kartice mora član nemudoma izgubo prijaviti klubu, po prijavljeni izgubi kartice s poslovanje s kartico ustavi in prekliče. S trenutkom preklica veljavnosti članske kartice se člana tudi razveže odgovornosti rizika zlorabe uporabe (npr. zaradi tretje osebe). Član lahko spremeni karto na recepciji ob predložitvi osebnega dokumenta ali po telefonu. V primeru izgube ali poškodbe članske kartice je potrebno za nadomestitev članske kartice plačati znesek v višini 3,00 EUR.

   

  1. Spremstvo v obliki oseb ali domačih živali v prostorih kluba ni dovoljeno.

   

  1. Članstvo je pri podjetju 4IMPULSE d.o.o. osebno in se ga ne da prenašati na druge osebe. Član se zaveže, da  bo člansko kartico koristil le v osebne namene in je ne bo posojal tretjim osebam. V primeru kršitve tega določila je član dolžan plačati odškodnino v višini 66,00 EUR. Višina odškodnine predstavlja ceno povprečne mesečne karte za dve osebi.

   

  1. Mesečna vadnina in druge mesečne obveznosti člana zapadejo v plačilo vsak mesec na isti koledarski dan, če ni s posamezno pogodbo ali cenikom drugače določeno. Obveznosti se lahko poravnajo z gotovino, s kreditno ali drugo veljavno bančno kartico ali preko trajnika. Tudi v primeru, ko član uslug vadbenega centra ne koristi, je dolžan mesečno vadnino plačevati do konca trajanja vezave, saj je dolžnost 4IMPULSE d.o.o., da mu vadbo omogoča, udeležba na vadbi kot takšna pa je odvisna izključno od volje oziroma odločitve člana. Član je obvezan, da ob dogovorjenem datumu nakazovanja zneska s tekočega računa zagotovi kritje računa. V primeru, da nakazilo zaradi nekritja računa ni možno, član nosi dodatne stroške, ki so nastali zaradi tega.

   

  1. 4Impulse pred sprožitvijo ustreznih izvensodnih ali sodnih postopkov s strani pooblaščencev najmanj 2x elektronsko pozove dolžnika na plačilo zaostalih obveznosti. V kolikor tudi po teh pozivih dolžnik obveznosti ne poravna, 4impulse preda zadevo v izterjavo pooblaščenim tretjim osebam. Ker so to stroški, ki posledično nastajajo zgolj po dolžnikovi krivdi, je slednji tudi dolžan kriti vse izvensodne in / ali sodne stroške izterjave. V primeru izvajanja teh storitev s strani tretjih oseb (zunanje agencije za izterjavo, izvršitelji, odvetniki ipd.) je kupec dolžan 4Impulse povrniti celoten strošek teh storitev.

   

  1. Član je obvezan vsako spremembo, ki je vezana na vsebino njegove pogodbe (ime, naslov, E-mail naslov, bančne podatke, itd…) v roku 10 dni od dneva spremembe posredovati podjetju 4IMPULSE d.o.o.. Spremembe bančnih podatkov podjetje 4IMPULSE d.o.o. upošteva le, če so posredovani vsaj 10 dni pred dnevom kršitve direktne bremenitve. Za morebitne posledice in stroške, ki bi vadbenem centru nastali zaradi nepravilnih podatkov, neposredovanja le-teh ali nepravočasnega obvestila o spremembi podatkov, odgovarja član. Pisma in druge pošiljke se članu pošiljajo na elektronski naslov, naveden v članski pogodbi, sicer pa se pisanja članu lahko pošilja po pošti na naslov naveden v članski pogodbi. Prav tako član jamči, da so vsi navedeni podatki pravilni in resnični. Osebne podatke bo 4IMPULSE d.o.o. Uporabila za namen, za katerega so bili dani, vendar v primeru neplačila storitev, lahko osebne podatke 4IMPULSE d.o.o. preda podjetju, ki se ukvarja z izterjavo dolga.

   

  1. V primeru prekinitve delovanja vadbenega centra ima član pravico, da vadbeni center, ki ga je predlagalo podjetje 4IMPULSE d.o.o. na morebitni drugi lokaciji, uporablja pod enakimi pogoji, kot so zapisani v teh splošnih pogojih, v kolikor 4IMPULSE d.o.o., v kolikor je vadbeni center za člana enakovreden glede na njegovo lokacijo bivanja, obratovalni čas in v kolikor se s tem članu zagotovijo enake storitve.

   

  1. Član je seznanjen z dejstvom, da je 4IMPULSE d.o.o. zaradi varnosti in zaradi varovanja lastnine članov, postavil kamere za videonadzor. Člana na to opozarjajo tudi obvestila v vadbenem centru.

   

  1. V primeru, da je zasebni uporabnik študent mora ta najkasneje do konca meseca oktobra za obstoj veljavnosti obstoječe karte po znižani štiudentski ceni 4IMPULSE d.o.o. na elektronski naslov stegne@4p-fitness.com poslati potrdilo o veljavnem študentskem statusu za tekoče študentsko leto. Kolikor tega ne stori se posameznemu študentu od 1.11. naprej obračunavajo storitve po rednih cenah 4IMPULSE d.o.o..

   

  1. V primeru, da je omejena pravica člana do koriščenja določenega dela opreme, programa podjetja 4IMPULSE d.o.o., zaradi organizacijskih, tehničnih ali drugih razlogov in v primeru, da so zmanjšane možnosti koriščenja v ponudbi navedenih naprav ali vodenih vadb oziroma zaradi zamenjave naprav ali vodenih vadb, član nima pravice do predhodne prekinitve oz. odpovedi pogodbe ali do sorazmernega zmanjšanja vadnine ali do odškodnine. V kolikor je član sklenil vezavo z vadbenim centrom, zaradi obiskovanja določene vadbe, ki se kasneje ukine, ima član pravico do predčasne prekinitve pogodbe. Član ima pravico do predčasne prekinitve vezave tudi v primeru v kolikor je močno omejeno koriščenje določene naprave, s tem da je določena naprava popolnoma onemogočena in da druge oz. enake 4IMPULSE D.O.O. v roku 3 dni od okvare ne zagotovi.

   

  1. 4IMPULSE d.o.o. je upravičen, da prispevek za vpisnino ter servisno storitveni pavšal dvigne sorazmerno z dvigom DDV in o tem bo člane pisno obvestil. Povišanje navedenih zneskov bo veljalo od dneva sporočila o povišanju DDV s prvim dnem naslednjega meseca. 4IMPULSE d.o.o. je upravičen do uskladitve višine vadnine in drugih članskih obveznosti z indeksom rasti življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji.

   

  1. Vadnina ne zajema uporabe dodatno ponujenih produktov ali storitev. Dodatne storitve se zaračunavajo ločeno po ceniku. V primeru zakasnitve plačila se članu lahko pošlje opomin na plačilo, pri čemer nastanejo stroški opomina v višini, ki je določena v Zakonu o varstvu potrošnikov. Tako nastale stroške je dolžna pokriti članica/član. V kolikor član zamuja s plačilom obveznosti po članski pogodbi, je dolžan plačati zakonske zamudne obresti od zapadlosti posameznega dolgovanega zneska do plačila. Ne glede na namembnost plačila se izrecno dogovori, da se plačila najprej knjižijo na stroške, potem na obresti in nato na glavno zahtevo. V primeru, da član s plačilom zamuja več kot 4 tedne in je bil glede neplačanih stroškov obveščen ali opozorjen preko elektronske pošte oz. preko navadne pošte na naslov, ki je naveden na pristopni izjavi, se do poravnanja celotnega zneska dolga lahko prepove naslednji termin uporabe kluba. Stroške, nastale do tistega trenutka, je potrebno takoj poravnati v celoti. V primeru izostalih plačil, ima 4IMPULSE d.o.o. pravico, da člana do plačila celotnega dolga, izključi do nadaljnje uporabe prostorov, naprav in storitev centra.

   

  1. Članom, ob podpisu pristopne izjave, pripada enkratni dnevni vstop v vadbeni center – ne glede na čas trajanja obiska. Vsak nadaljnji dnevni vstop je možen proti doplačilu 3,00 EUR, ne glede na uro prihoda. Čas vezave je plačljiv tudi v primeru neobiskovanja vadbenega centra. Prekinitve ni mogoče opravljati za nazaj.

   

  1. V primeru večmesečne vezave oz. vezave za najmanj eno leto, član zavoljo boljših pogodbenih pogojev izrecno priznava pozitiven pogodbeni interes družbe 4IMPULSE d.o.o., za izpolnitev celotne pogodbe. V primeru predčasnega odstopa od pogodbe, je zato član dolžan 4IMPULSE d.o.o. povrniti škodo, ki nastane s tem družbi 4IMPULSE d.o.o., ki je enaka razliki med že plačanim zneskom za letno oz. večmesečno uporabo storitev in stroškov 4IMPULSE d.o.o. in še neporavnanim zneskom po sklenjeni pogodbi ter stroške po vsakokrat veljavnim cenikom, vse do izteka datuma za katerega je bila pogodba sklenjena. V primeru, da je član svojo obveznost poravnal v enkratnem znesku za naprej, ni upravičen do vračila sorazmernega dela plačila.

   

  1. V primeru prenehanja veljavnosti enega ali več splošnih pogojev, nima vpliva na veljavnost ostalih določenih pogojev, razen v primeru bistvene spremembe le teh, kot so npr. cena storitve ipd. V primeru bistvene spremembe pogojev ter v primeru nestrinjanja člana z bistvenimi spremembami pogojev, ima član možnost prekiniti vezavo.

   

  1. V primeru fizične nezmožnosti obiskovanja vadbenega centra zaradi nosečnosti, hude fizične poškodbe ali trajne bolezni člana za katero član ni vedel oz. ni nastala pred ali ob sklenitvi vezave in za katero član pridobi od svojega osebnega zdravnika zdravniško opravičilo glede nezmožnosti uporabe vadbenega centra, ima član pravico do odpovedi vezave. V tem primeru plača vse mesece do prekinitve po ceni mesečne karte s cenika.

  1. SPLOŠNO

  Tu navedeni splošni pogoji poslovanja so Splošni pogoji poslovanja za nakupe na daljavo in nakupe izven poslovnih prostorov (v nadaljevanju: SPPD) družbe 4IMPULSE D.O.O., Stegne 11, 1000 Ljubljana, matična številka: 6998313000, identifikacijska št. za DDV: SI 19555393, tel. št. za pomoč članom: 040 332 220, e-pošta: stegne@4p-fitness.com (v nadaljevanju: 4P FITNESS STEGNE).

  SPPD se uporabljajo za sklepanje članskih pogodb in aneksov k pogodbi za uporabo fitnes storitev in vodenih vodb iz ponudbe 4P FITNESS STEGNE, nakup posameznih paketov vodenih vadb, kart za uporabo fitness centra ter drugih izdelkov in storitev po vsakokratnem objavljenem ceniku 4P FITNESS STEGNE, katerih nakup in sklepanje 4P FITNESS STEGNE posebej omogoči svojim članom z uporabo komunikacijskih sredstev za komuniciranje na daljavo (v nadaljevanju “nakup na daljavo”) ali z zbiranjem naročil oddanih izven poslovnih prostorov (v nadaljevanju “nakup izven poslovnih prostorov”). 4P FITNESS STEGNE lahko za posamezno prodajno akcijo podrobneje določi in opiše korake in način izvajanja nakupa.

  Pred spletnim nakupom posameznega izdelka, paketa oz. kombinacije paketov storitev in vadb ali naročilom izven poslovnih prostorov je potrebno natančno prebrati besedilo SPPD. Z zaključkom nakupa se šteje, da so SPPD članu razumljivi, znani in da se strinja z njihovo uporabo. SPPD so del pogodbe oz. aneksa, ki je sklenjena med članom in 4P FITNESS STEGNE ter določajo vsebino pogodbe oz. aneksa k pogodbi ter dopolnjujejo posebne dogovore med pogodbenima strankama. Če se SPPD in posebni dogovori ne ujemajo, veljajo posebni dogovori (npr. pogodba, aneks k pogodbi).

  V primeru, da se član ne strinja z SPPD ni upravičen do nakupa na daljavo oz. nakupa izven poslovnih prostorov.

  Sklenitev je možna v slovenskem jeziku.

  1. OPREDELITEV POJMOV

  Zasebni uporabnik je potrošnik kot ga opredeljuje vsakokrat veljavna zakonodaja, ki ureja področje varovanja potrošnikov, ki je hkrati tudi član 4P FITNESS STEGNE, kot je to urejeno v splošnih pogojih poslovanja 4P FITNESS STEGNE.

  1. POSTOPEK SKLENITVE POGODBE

  Zasebni uporabniki lahko sklenejo pogodbo izven poslovnih prostorov ali preko interneta ter na druge sorodne načine.

  Naročilo izven poslovnih prostorov: Z naročilom izven poslovnih prostorov lahko zasebni uporabnik odda naročilo v primeru, da je za določeno blago ali storitev predviden tak način sklepanja pogodb oz. sprejemanja naročil. Uporabnik odda naročilo med srečanjem izven poslovnih prostorov z izpolnitvijo in podpisom članske pogodbe, po predhodni seznanitvi z SPPD, ki so sestavna priloga vsake pogodbe.

  Naročilo prek interneta: Naročilo prek interneta zasebni uporabnik izvede tako, da na spletni strani https://www.4p-fitness.com izbere ustrezno storitev oz. kombinacijo storitve, ki jih želi kupiti ter s potrjevanjem korakov in vnašanjem podatkov v skladu z navodili spletne strani le-to potrdi. Pred dokončno potrditvijo si zasebni uporabnik prebere splošne pogoje poslovanja, ki zajemajo vse predhodne informacije v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov ter prejme druge potrebne informacije. Ko zasebni uporabnik prebere in sprejme splošne pogoje poslovanja, nato zaključi naročilo z naročilom in plačilom, pri čemer se mora za naročilo zasebni uporabnik identificirati z imenom, priimkom, naslovom in davčno številko. Z oddajo naročila se šteje pogodba na daljavo za sklenjeno. Ob posamezni akciji lahko 4P FITNESS STEGNE zahteva še druge identifikacijske elemente, ki jih navede ob posamezni akciji. Do končne oddaje naročila zasebni uporabnik kadarkoli popravi, dopolni ali spremeni vpisane podatke. Po oddaji naročila in avtomatskem povratnem odgovoru o vsebini oddanega naročila se šteje, da je pogodba med strankama sklenjena.

  V primeru naročila izven prostorov je zasebni uporabnik na smiselno enak način voden skozi postopek oddaje naročila, pri čemer mu pri tem pomaga predstavnik 4P FITNES STEGNE.

  1. NAČIN UPORABE STORITEV IN POGODBENEGA RAZMERJA/SKLENITEV ANEKSA K POGODBI

  4P FITNESS STEGNE po sprejetem naročilu uporabniku po elektronski pošti posreduje člansko pogodbo v zvezi z naročeno storitvijo, obrazec za odstop od pogodbe, povezavo do splošnih in  pogodbenih pogojev, pravila hišnega reda ter cenika storitev, morebitni aneks k pogodbi, v primeru predvidenega podaljšanja članskega razmerja oziroma vso dokumentacijo in informacije, s katerimi se je neposredno pred oddajo naročila in sklenitvijo pogobe že seznanil. Šteje, da je zasebni uporabnik postal član 4P FITNES STEGNE z dnem oddaje naročila oziroma sklenitve pogodbe na daljavo.

  Izbrana storitev se članu aktivira takoj od sklenitvi pogodbe in/ali aneksa ter ob plačilu prvega dela svoje obveznosti. Če kot način plačila član izbere plačilo v enkratnem obroku, dan aktivacije nastopi na dan, ko je plačilo izvedeno.

  1. CENE IN PLAČILA

  Za plačila poleg teh SPPD in vsebine posamezne ponudbe v zvezi z naročilom veljajo Splošni pogoji poslovanja za člane 4P FITNESS STEGNE. Morebitni dodatni stroški povezani z naročilom (stroški pošiljanja in obdelave), so navedeni v okviru posamezne ponudbe.

  Vse cene vsebujejo DDV.

  1. PRAVICA DO ODSTOPA OD POGODBE SKLENJENE NA DALJAVO IN MINIMALNO TRAJANJE POGODBE

  Skladno z 134. členom Zakona o varstvu potrošnikov, ima zasebni uporabnik, ki skladno s 3. točko teh SPPD kupi storitve  4P FITNESS STEGNE, pravico, da v 14 dneh obvesti 4P FITNESS STEGNE, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Pogodba se šteje za sklenjeno z dnem oddaje naročila prek spleta. Obvestilo o odstopu lahko potrošnik predloži na obrazcu, s katerim je bil seznanjen pred potrditvijo naročila, ga je prejel po elektronski pošti in se nahaja na navedenem spletnem naslovu:  https://www.4p-fitness.com/pravne-informacije.si ali z nedvoumno izjavo na elektronski naslov  stegne@4p-fitness.com, iz katere jasno izhaja, da odstopa od pogodbe.

  Če zasebni uporabnik odstopi od pogodbe v 14 dnevnem roku od sklenitve pogodbe, potem, ko je na lastno željo že začel uporabljati storitve 4P FITNESS STEGNE oz. mu slednji to že omogoča, je zasebni uporabnik dolžan plačati zneske za enkratne vstope oziroma dnevne karte v skladu z vsakokratnim veljavnim cenikom za posamezne storitve in ne glede na dejansko koriščenje oziroma uporabo. Pri tem se kot prvi dan šteje dan sklenitve pogodbe, zadnji dan pa dan odstopa od pogodbe.

  Pogodba sklenjena na podlagi 3. točke teh SPPD je sklenjena za  nedoločen čas, z možnostjo odstopa od pogodbe po poteku 12 mesecev. Pogodbeno članstvo se po poteku prvih 12-ih mesecev avtomatično podaljšuje vsakič za dodatnih 6 mesecev, razen kolikor je pisno odpovedana najmanj 1 mesec pred potekom pogodbe s priporočeno pošiljko ali pisno na elektronski naslov stegne@4p-fitness.com,

SPPD veljajo od 6. septembra 2023 do spremembe ali preklica.

  1. 4P - Pravilnik o zasebnosti

   Informacije o obdelavi osebnih podatkov

   4P Fines klub (podjetje 4Impulse d.o.o. ) vaše osebne podatke zbira, hrani in obdeluje v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov (Splošno uredbo o varstvu podatkov ter veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov). Na tej strani najdete jedrnate, pregledne, razumljive in v lahko dostopni obliki podane informacije o tem, v smislu 12. do 14. člena  Splošne uredbe o varstvu podatkov.

   1. a) Identiteta in kontaktni podatki upravljavca

   Upravljavec osebnih podatkov je podjetje 4Impulse d.o.o, Stegne 11, 1000 Ljubljana, stegne@4p-fitness.com, 040 332 220. Upravljavec nima imenovane pooblaščene osebe za varstvo podatkov.

   1. b) Vrste podatkov, ki jih zbiramo

   Podjetje 4Impulse d.o.o. vodi zbirko podatkov o svojih članih, ki vključuje:

   • matične podatke (ime in priimek, ulica, poštna številka, kraj, davčno številko, poklic, rojstni datum, telefon in e-poštno številko),
   • fotografijo (ki se jo izdela ob včlanitvi);
   • člansko številko (ki je shranjena na čipu v kartici);
   • podatke o izbranem fitnes paketu (kombi, fit, vadbe, idr.) ter dodatnih opcijah (npr. savna);
   • podatke o tem, kako ste izvedeli za naš fitnes (preko prijatelja, preko spleta, idr.);
   • plačilne podatke (pričetek članarine, način plačila, podatki iz soglasja za direktno bremenitev, podatki o izdanih računih ter o plačilu teh računov, podatki, potrebni za izterjavo).
   • podatki o datumu in času vstopa v prostore fitnesa (zavedno z uporabo vaše kartice na vstopno-izstopni kontroli);
   • morebitne opombe, ki jih zabeleži osebje fitnesa;
   • občasne fotografije ali videoposnetke dogajanja v fitnesu;
   1. c) Nameni obdelave navedenih podatkov ter pravna podlaga za njihovo obdelavo

   Nameni obdelave osebnih podatkov so:

   • izvajanje pogodbe o članstvu (omogočanje vstopa in izstopa iz fitnes ter uporabe storitev fitnesa, plačevanje storitev fitnesa);
   • občasno informiranje o ponudbi in novostih podjetja;
   • občasno telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje ter obveščanja o nagradnih igrah katerih organizator je podjetje;
   • izvajanje notranjih analiz s ciljem svojim članom ponujati še boljše storitve.
   1. d) Rok hrambe podatkov

   Podatki o članih se hranijo še dve leti po zaključku članskega obdobja, zaradi lažje ponovne včlanitve v primeru vrnitve člana. Zadevni izbris se izvaja v mesecu septembru, za vse podatke, ki bi jih bilo potrebno izbrisati v prejšnjem koledarskem letu.

   1. e) Obvestilo pravicah posameznikov

   Člani imajo v skladu s 15. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov pravico pridobiti kopijo lastnih osebnih podatkov, ki jih obdeluje podjetje 4Impulse d.o.o..

   Člani imajo v skladu s 16. členom Splošne uredbe pravico zahtevati popravek morebitnih netočnih podatkov, ki jih podjetje 4Impulse d.o.o. vodi o njih. Ta pravica ne posega v pogodbeno dolžnost članov iz 10. točke Splošnih pogodbenih pogojev, da morajo vsako spremembo, ki je vezana na vsebino pogodbe (npr. spremembo naslova, e-poštnega naslova ali bančnih podatkov) v najkrajšem možnem času posredovati podjetju 4Impulse d.o.o..

   Člani imajo v skladu s 17. členom Splošne uredbe pravico zahtevati izbris podatkov, ki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani, oziroma ki so bili zbrani na podlagi privolitve člana, pa je član to privolitev umaknil, za nadaljnjo hrambo pa ne obstaja nobena druga pravna podlaga.

   Člani imajo v primeru molka ali nestrinjanja z odgovorom podjetja na katero od zahtev iz tega razdelka pravico do sodnega varstva v skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

   1. f) Pravica uporabnika zahtevati prenehanje uporabe osebnih podatkov za namene informiranja oziroma neposrednega trženja

   Član lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način (npr. preko elektronske pošte) zahteva, da podjetje 4Impulse d.o.o. trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namene neposrednega trženja. Podjetje 4Impulse d.o.o. bo v 15 (petnajstih) dneh ustrezno preprečilo uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem v nadaljnjih 5 (petih) dneh pisno ali na drug dogovorjen način (npr. prek elektronske pošte) obvestilo uporabnika, ki je to zahteval.

    

Piškotki so kratke tekstovne datoteke, ki jih spletne strani začasno shranijo na vaš računalnik, zato da vas lahko ločijo od drugih obiskovalcev, shranijo vaše nastavitve oziroma vam ponudijo bolj personalizirano uporabniško izkušnjo.

Spletna stran 4P FITNESSCLUB STEGNE ne uporablja lastnih piškotkov, uporabljamo pa piškotke zunanjih partnerjev, ki za nas zagotavljajo določene storitve:

Piškotki storitve Google ReCaptha

4P FITNESSCLUB STEGNE na nekaterih obrazcih uporablja storitev Google ReCaptcha – tj. posebno vnosno polje, s pomočjo katerega potrjujemo, da so naši obiskovalci res fizične osebe in ne računalniški boti oziroma skripte, ki bi želele preobremeniti našo spletno stran z lažnimi oddajami obrazcev. Ponudnik tega polja Google na podlagi podatkov, ki jih s pomočjo svojih piškotkov zbere o obiskovalcu, določi verjetnost (nevarnost), da spletno stran obiskuje skripta, ter temu primerno ponudi ustrezno polje, ki naj bi ga znal izpolniti samo človeški uporabnik.

Seznam piškotkov, ki se pri tem uporabljajo, ter nameni njihove uporabe, so navedeni na spletni strani podjetja Google.

Navedeni piškotki se naložijo šele ob začetku vnašanja podatkov v takšne obrazce, in so zatorej potrebni za ustrezno izvedbo storitve, ki jo kot uporabnik izrecno želite. Posledično je njihova uporaba dovoljena na podlagi drugega odstavka 157. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (torej tudi brez vaše privolitve)

Analitični in oglaševalski piškotki ponudnika Google

4P FITNESSCLUB STEGNE s pomočjo storitve Google Analytics zbira analitične podatke o obiskovalcih svoje spletne strani, zato da lahko štejemo število obiskovalcev spletne strani oziroma zberemo podatke o tem, kako se spletne stran uporablja (npr. katere podstrani uporabniki najpogosteje odpirajo oz. na katerih straneh imajo uporabniki težave oziroma naletijo na sporočila o napakah). To nam pomaga izboljšati način delovanja naše spletne strani, tako da boste na njej še lažje našli vse informacije, ki jih iščete.

Hkrati 4P FITNESSCLUB STEGNE s pomočjo storitev Google AdSense in AdWords zbira, posreduje in uporablja podatke o obiskovalcih svoje spletne strani tudi za potrebe prikaza oglasov za 4P FITNESSCLUB STEGNE na drugih spletnih straneh, in sicer na podlagi dejstva, da vas vaše vsebine zanimajo ter da je torej verjetno, da bi vas torej naši oglasi kdaj kasneje tudi utegnili zanimati. Pri tem uporabljamo zgolj osnovne metode uporabe zbranih podatkov (remarketing) in ne tudi podrobnih podatkov o spletnih navadah, ki jih o svojih uporabnikih zbira in uporablja Google.

Seznam piškotkov, ki se pri tem uporabljajo, ter nameni njihove uporabe, so navedeni na spletni strani podjetja Google.

Štejemo, da je zbiranje podatkov o vaših obiskih naše spletne strani na opisani način izvedeno z vašo privolitvijo, izraženo skozi obisk in vztrajanje na naši spletni strani (prvi odstavek 157. člena Zakona o elektronskih komunikacijah), oziroma da je v našem legitimnem interesu, pri čemer zaradi neinvazivne narabe uporabe teh podatkov (osnovna statistika, osnovno oglaševanje) ne prihaja do pretiranega posega v vaše pravice (točka f prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov).

V kolikor ne bi želeli, da se podatki o vaših obiskih naše spletne strani uporabljajo za prikazovanje oglasov, predlagamo, da v nastavitvah vašega Google profile izklopite prikazovanje prilagojenih oglasov.

Zahtevani piškotki:

Zahtevani piškotki naredijo spletno stran uporabno, saj omogočajo osnovne funkcije, kot so navigacija po strani in dostop do varnih območij spletne strani. Spletna stran brez teh piškotkov ne deluje pravilno.

IME

Ponudnik

Potek /maksimalna starost

   

Piškotek seje

www.4p-fitness.com/

do konca seje

1P_JAR

.gstatic.com

1 teden

1P_JAR

.google.com

1 teden

APISID

.google.com

2 leti

CONSENT

.google.com

20 let

HSID

.google.com

2 leti

NID

.google.com

6 mesecev

PH_HPXY_CHECK

www.4p-fitness.com

do konca seje

SAPISID

.google.com

2 leti

SID

.google.com

2 leti

SIDCC

.google.com

3 mesece

SSID

.google.com

2 leti

__cfduid

.cloudflare.com

do 8 mesecev

_hp2_id.3538148622

.cloudflare.com

2 leti

attrib-customcode

www.4p-fitness.com

3 dni

attrib-fontsettings

www.4p-fitness.com

3 dni

cookieconsent_status

www.4p-fitness.com

1 leto

cookielaw

www.4p-fitness.com

9 mesecev

optimizelyEndUserId

.cloudflare.com

10 let

subtab_tab_cookie

www.4p-fitness.com

3 dni

tadmin_tab_cookie

www.4p-fitness.com

do 1 meseca

trwv.uid

.cloudflare.com

1,5 leta

intercom-lou-o3ge867o.fontawesome.com3 dni

Statistika

Piškotki za statistiko pomagajo lastnikom spletnih strani razumeti, kako obiskovalci uporabljajo spletno stran tako, da anonimno zbirajo in javljajo informacije.

IME

Ponudnik

Potek /maksimalna starost

   

__utma

.4p-fitness.com

2 leti

__utma

www.4p-fitness.com

2 leti

__utmz

www.4p-fitness.com

6 mesecev

__utmz

.4p-fitness.com

6 mesecev

_ga

www.google.com

do 2 leti

_ga

.cloudflare.com

1,5 leta

_ga

.4p-fitness.com

2 leti

_gid

.4p-fitness.com

1 dan

_gmb_ga_test

www.google.com

do 1,5 leta

Izjava o piškotkih je bila nazadnje posodobljena 24. septembra 2018.

4IMPULSE d.o.o.

 

Spoštovane stranke!

 1. Naprošamo vas, da ne hodite v fitnes, če imate znake akutne okužbe dihal (npr. izcedek iz nosu, kihanje, kašljanje, bolečine v žrelu, povišana telesna temperatura, bolečine v mišicah …)
 2. Ob prihodu v fitnes in med samo vadbo si roke razkužujemo z razkužili, ki se nahajajo po fitnes centru. Priporočeno je tudi pogosto umivanje rok z milom.
 3. V fitnesu vzdržujemo zadostno medosebno razdaljo: v mirovanju vsaj 1,5 oz. 2 m, v gibanju večjo.
 4. Razdalja med fitness napravami in prav tako med vadečimi na vodenih vadbah mora biti vsaj 2m. Za to smo poskrbeli s postavitvijo naprav in nalepkami na tleh dvoran za vodene vadbe.
 5. Pred in po končani uporabi naprave in pripomočke razkužimo z razkužili, ki se nahajajo po fitnes centru.
 6. V fitnes centru še vedno velja osnovni hišni red: športna obutev, uporaba brisače na napravah in ustrezen bonton. Brez brisače ni vstopa v fitnes!
 7. Garderobe, tuši in savne po navodilih NIJZ trenutno niso v uporabi.
 8. V toaletne prostore stranke vstopajo posamezno.
 9. Po opravljeni aktivnosti udeleženci čim hitreje zapustijo fitnes in se v njem ne zadržujejo.
 10. Sledimo navodilom zaposlenih v 4P Fitnesu.

Za vsa morebitna dodatna vprašanja se lahko obrnete na stegne@4p-fitness.com.

 

Pravila nagradne igre “Projekt Plaža 23

 1. ORGANIZATOR IN PONUDNIK
  Organizator in izvajalec nagradne igre »Projekt Plaža 23« je 4Impulse, d.o.o., Stegne 11, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator). Nagradna igra se opravi z namenom reklamiranja in promocije organizatorja.
 2. TRAJANJE:
  Nagradna igra poteka od 09.05.2023 do vključno 18.5.2023 do 20:00. Nagradna igra je organizirana in se izvaja na območju Novega mesta in Ljubljane.
 3. NAMEN NAGRADNE IGRE:
  Namen nagradne igre je promocija 4P Fitnes kluba.
 4. SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI:

Sodelujoči morajo v nagradni igri slediti navodilom, ki jih je organizator objavil na svojem Facebook in Instagram profilu. Sodelujoči bo moral za pravilno sodelovanje na Facebooku slediti uradnemu profilu 4P Fitnes Klub Novo mesto https://www.facebook.com/4PFitnessclubNovomesto ali 4P Fitnes Klub Ljubljana https://www.facebook.com/4p.fitnes/ ali  uradnemu Instagram profilu https://www.instagram.com/4p_novomesto/ ali https://www.instagram.com/4p_fitness_stegne/ , vsaj 3x v času trajanja igre objaviti ali dati na story (Instagram ali Facebook) sliko iz fitnesa ter na objavljeno sliko na Facebooku ali Instagramu označiti @4p_novomesto ali @4p_fitness_stegne ter #projektplaza23 . V nagradni igri lahko sodelujejo tudi člani, ki se včlanijo med 9.5.2023 do vključno 18.5.2023

V nagradni igri lahko sodelujejo osebe nad 15 let starosti s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji in imajo na Facebooku ali /in Instagramu odprt svoj račun.

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči potrdi, da sprejema pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri in se z njimi strinja.

 1. NAGRADE
  V nagradnem skladu je 11 paketov.

Podarjamo 1 paket za uživanje na plaži:

Apartma na Korčuli za en teden za 2+2 osebe,

Nagrajenec si lahko izbere eden izmed apartmajev Confluence Apartements Korčula, v terminu Maj/Junij 2023 ali September/Oktober 2023, v dogovoru z lastnikom apartmaja;

Ali

Apartma na Pagu za en teden za 2+2 osebe,

Nagrajenec dobi namestitev za 4 osebe v apartmaju Gajac Village, v terminu 17.6.-9.7. 2023 ali 26.8.-9.9.2023, ;

Ali

Nagrajenec dobi namestitev za 4 osebe v Apartmajih Trcol Novalja, v terminu 26.8.-9.9. 2023.

in

Podarjamo 10 brisača za na plažo:

10x 4P brisača

Vseh 11 nagrad bo objavljenih na Instagramu in Facebooku.

 1. PODELITEV NAGRAD
  3-članska komisija bo izžrebala nagrajence ob 20:00 na dan 18.5.2023 v fitnes centru 4P Novo mesto. Žrebanje bo odprtega tipa ter so lahko pri njem prisotni vsi tekmovalci.

Število nagrad je omejeno in v nobenem primeru ne bo podeljenih več nagrad, kot je predvideno v teh pravilih.

Prenos ali menjava nagrade ni mogoča. Nagrajenec ni upravičen do izplačila gotovinske protivrednosti osvojenih nagrad.

 1. VREDNOST NAGRAD IN AKONTACIJA DOHODNINE
  Vrednost posamezne nagrade ne presega 42 EUR, razen pri glavni nagradi. Pri nagradah do vrednosti 42 EUR se akontacija dohodnine ne odvede, vrednost nagrade pa se tudi ne všteva v davčno osnovo prejemnika.
 2. PREVZEM NAGRADE
  Izžrebanci bodo o prejemu in prevzemu nagrad obveščeni preko zasebnega sporočila na Facebooku ali Instagramu. Prejemniki nagrad morajo organizatorju oz. izvajalcu v roku 5 delovnih dni od prejema obvestila o nagradi poslati podatke, potrebne za prevzem/pošiljanje nagrade (ime in priimek, ulica, pošta in kraj prebivališča, e-mail naslov, tel. številka) kot odgovor na zasebno sporočilo.

Nagrada bo nagrajencu prevzel na naslovu fitnes centra, oziroma bo poslana po pošti na stroške organizatorja oz. se bo organizator z nagrajencem dogovoril o drugih načinih prevzema. Organizator bo priskrbel dokumentacijo za prevzem nagrade.

Vsem nagrajencem, ki bodo organizatorju posredovali svoje podatke, bodo nagrade poslane po pošti na naslov, ki ga bodo sporočili organizatorju, najkasneje v roku 14 dni.

Organizator ne odgovarja za morebitne izgubljene ali poškodovane pošiljke. Šteje se, da je nagrada izročena nagrajencu, ko jo organizator odpošlje na naslov, ki ga je navedel nagrajenec, organizator pa ne odgovarja za njeno dejansko dostavo. V primeru, da nagrajencu ni mogoče vročiti nagrade oz. je ta vrnjena organizatorju, se šteje, da je nagrajenec zavrnil nagrado, le-ta pa ostane nepodeljena.

Nagrajenci (prejemniki nagrade, zmagovalci) nimajo pravice zahtevati drugačne nagrade ali nagrade v večjih količinah od tistih, ki so navedene v teh pravilih. Nagrad ni mogoče menjati za gotovino ali je zamenjati za druge artikle, niti prenesti na tretjo osebo. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi s koriščenjem in uporabo nagrad.
Izžrebanec glavne nagrade je lahko nagrajen le enkrat, in sicer za nagrado, za katero je bil najprej izžreban. Žrebanje je dokončno, pritožba ni možna.
Vsi udeleženci, ki pristopijo k nagradni igri, sprejemajo te splošne pogoje, so z njimi seznanjeni in se z njimi s pristopom k nagradni igri v celoti strinjajo. Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

 1. OSTALA PRAVILA NAGRADNE IGRE
  Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:
  • se pojavi utemeljen dvom v istovetnost podatkov udeleženca ali
  • se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, določenih v teh pravilih, ali da je sodeloval v nagradni igri v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oz. da je bil izbran v nasprotju s temi pravili ali
  • se tudi po obvestilu izžrebancev ter ustreznih rezervnih izžrebancev nihče ne odzove na prevzem nagrade glede na navodila organizatorja nagradne igre ali
  • nagrada ni prevzeta v roku 1 meseca od poslanega obvestila o nagradi.

Če izžrebanec ne posreduje organizatorju navedenih podatkov, ni upravičen zahtevati izročitve nagrade od organizatorja. Organizator je v tem primeru prost vseh obveznosti, ki jih ima do nagrajenca iz naslova nagradne igre. Nagrajenec pa v tem primeru tudi nima pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila. Organizator lahko nagrado uporabi za katerikoli drug namen.

Morebitne stroške sodelovanja (dostop do spleta ipd.) nosijo udeleženci nagradne igre.

Nagrajenci bodo objavljeni na Facebook in Instagram profilu.

Nagrajenec se strinja s tem, da se njegovo ime in priimek objavi na Facebook strani in Instagram profilu 4P Fitnesa.

Organizator ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo utrpel sodelujoči zaradi logističnih ovir, tehničnih težav ali drugih napak.

Za vsa vprašanja, ki se utegnejo pojaviti v zvezi z nagradno igro in niso urejena s temi pravili, je pristojna podati razlago 3-članska komisija organizatorja, ki skrbi tudi za izvedbo nagradne igre in nadzira njen potek. Njena razlaga je dokončna in zoper nje ni mogoča pritožba.

Organizator lahko spreminja pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri. Hkrati se zavezuje, da bo na primeren način in na primernem mestu uporabnike obvestil o vsaki spremembi pravil.

 1. ODGOVORNOSTI ORGANIZATORJA
  Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:
  • (ne)resničnost podatkov, ki jih pošiljajo sodelujoči;
  • nedelovanje spletne storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve;
  • vsakršne posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri.

Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri sodelujočih nastanejo zaradi sodelovanja v nagradni igri (z uporabo dostopa do svetovnega spleta, itd.).

Sodelujoči sodeluje v nagradni igri na lastno odgovornost.

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri.

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora preko medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru organizator ne odgovarja za morebitno nastalo škodo na strani udeležencev.

V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti se kot prevladujoča upoštevajo ta pravila.

Sodelujoči lahko kadarkoli zahteva odstranitev svojih osebnih podatkov, pridobljenih pri pristopu k nagradni igri, ter vsesplošno sodelovanje v nagradni igri, tako da svojo zahtevo v obliki elektronskega sporočila pošlje na elektronski naslov vuckovic@4p-fitness.com . Pri tem se ga tudi izloči iz nagradnega žrebanja.

 1. OSEBNI PODATKI
  Organizator od sodelujočih, ki ne bodo izžrebani, ne bo zbiral in obdeloval nobenih osebnih podatkov.

Organizator bo od vseh nagrajencev zbral naslednje podatke:
ime in priimek, naslov, Email naslov in telefonsko številko.

Prejete podatke bo organizator hranil do 1.10.2023 in jih bo uporabil zgolj za:
· obveščanje o nagradni igri;

 1. DOSTOP DO PRAVIL NAGRADNE IGRE
  Pravila nagradne igre so objavljena na uradni Instagram strani 4P_Fitness_Stegne in 4p_novomesto, kjer so vseskozi dostopna in na vpogled vsem udeležencem.
 2. SPLOŠNE DOLOČBE
  S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s pravili nagradne igre ter se z njimi strinjajo. V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki.
  Organizator nagradne igre si pridržuje pravico sprememb teh pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. Nadaljevanje sodelovanja v nagradni igri po objavi morebitnih sprememb pravil se šteje za sprejem in strinjanje s spremembami.

Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Novo mesto, 8.05.2023

4Impulse d.o.o.

 

Informacije o obdelavi osebnih podatkov

4P Fines klub (družba 4Impulse d.o.o. zbira, hrani in obdeluje v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov (Splošno uredbo o varstvu podatkov ter veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov). Na tej strani najdete jedrnate, pregledne, razumljive in v lahko dostopni obliki podane informacije o tem, v smislu 12. do 14. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Identiteta in kontaktni podatki upravljavca

Upravljavec osebnih podatkov je družba 4Impulse d.o.o, Stegne 11, 1000 Ljubljana, matična št.: 6998313000, davčna št.: SI 19555393, e-mail naslov: stegne@4p-fitness.com, tel. št.: 040 332 220. Upravljavec nima imenovane pooblaščene osebe za varstvo podatkov.

Vrste podatkov, ki jih zbiramo

Upravljavec vodi zbirko podatkov o svojih članih, ki vključuje:

  • matične podatke (ime in priimek, ulica, poštna številka, kraj, poklic, datum rojstva);
  • fotografijo (ki se jo izdela ob včlanitvi);
  • člansko številko (ki je shranjena na čipu v kartici);
  • podatke o izbranem fitnes paketu (kombi, fit, vadbe, idr.) ter dodatnih opcijah (npr. savna);
  • podatke o tem, kako ste izvedeli za naš fitnes (preko prijatelja, preko spleta, idr.);
  • plačilne podatke (pričetek članarine, način plačila, podatki iz soglasja za direktno bremenitev, podatki o izdanih računih ter o plačilu teh računov, podatki, potrebni za izterjavo);
  • podatki o datumu in času vstopa v prostore fitnesa (zavedno z uporabo vaše kartice na vstopno-izstopni kontroli);
  • morebitne opombe, ki jih zabeleži osebje fitnesa;
  • občasne fotografije ali videoposnetke dogajanja v fitnesu;
 1. Nameni obdelave navedenih podatkov ter pravna podlaga za njihovo obdelavo

 

Vaše osebne podatke zbiramo in obdelujemo z naslednjimi nameni ter na naslednji pravni podlagi:

Z namenom sklenitve in izvajanja pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki. V skladu s tem namenom bomo zbirali in obdelovali osebne podatke zaradi izvedbe naročenih storitev, pripravo ponudbe, ki ste jo zahtevali in podobno. Za te namene bomo zbrali sledeče osebne podatke: ime in priimek, naslov prebivališča, datum rojstva, e-poštni naslov,…)  pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov je točka b) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov. Osebni podatki se lahko obdelujejo tudi na podlagi točke c) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov, kolikor je obdelava potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki zavezuje upravljavca, kot je na primer obvezna hramba dokumentacije.

Upravljavec zbira in obdeluje vaše osebne podatke z namenom pošiljanja e-novic, obveščanja o prodajnih ponudbah in novostih (marketing), pri čemer upravljavec zbira in obdeluje o vašem imenu, priimku in e-poštnem naslovu z namenom obveščanja o prodajnih ponudbah in novostih pri upravljavcu. E-novice boste prejeli le, če se boste nanje naročili ter za to podali soglasje, pri čemer se podatki zbirajo na podlagi vaše osebne privolitve, pravno podlago za obdelavo pa predstavlja točka a) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov, razen v primerih in v obsegu, kolikor zakon dovoljuje obdelavo na podlagi zakonitega interesa upravljavca, pri čemer pravno podlago predstavlja točka f) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov.

Z namenom izvajanja ankete o zadovoljstvu upravljavec zbira in obdeluje vaše osebne podatke za namen kontaktiranja zaradi izvajanja ankete o zadovoljstvu ter o kakovosti storitev. Osebni podatki se zbirajo na podlagi osebne privolitve (točka a) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov). Podatke, ki jih boste upravljavcu zaupali v zvezi s svojo izkušnjo ob nakupu ali opravljeni storitvi, upravljavec zbira in obdeluje za namen preverjanja zadovoljstva strank z opravljenim nakupom ali storitvijo, s čimer spremlja kakovost svojih izdelkov in nadzoruje delo svojih sodelavcev. Posameznik ni dolžan dati svojih osebnih podatkov ali odgovarjati na vprašanja glede svoje uporabniške izkušnje.

Upravljavec vaše osebne podatke izjemoma obdeluje tudi na podlagi svojega zakonitega interesa, pri čemer pravno podlago predstavlja točka f) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov. Na tej podlagi bodo potekale obdelave podatkov za sledeče namene:

 • za zagotovitev varnosti omrežja in informacij (na primer preprečevanje nepooblaščenega dostopa do elektronskih komunikacijskih omrežij, širjenja zlonamernih kod, napadov, ki povzročajo zavrnitev storitve, ter škode na računalniških in elektronskih komunikacijskih sistemih),
 • oblikovanje pravnih zahtevkov ali obrambo pred njimi,
 • zagotavljanje varnosti prostorov in premoženja upravljavca.

Kadar je to potrebno za varnost ljudi ali premoženja, zaradi zagotavljanja nadzora vstopa v prostore ali izstopa iz njih ali če zaradi narave dela obstaja možnost ogrožanja zaposlenih, lahko upravljavec izvaja videonadzor na podlagi 77. člena ZVOP-2. 

Uporabniki

 

Upravljavec vaših osebnih podatkov ne posreduje tretjim osebam, razen kadar je to potrebno za izvedbo storitve, za katero je sklenjena članska pogodba ali če obstaja za posredovanje druga utemeljena pravna podlaga, sledečim uporabnikom:

 • Zunanji pogodbeni izvajalci, ki podatke obdelujejo izključno v imenu, za račun, po navodilih in pod nadzorom upravljavca, na primer zaradi organiziranja in izvedbe marketinških akcij ali anket o zadovoljstvu strank (npr. klicni centri, tiskarji, oglaševalske agencije); zaradi vzdrževanja varnosti informacijskih sistemov, prostorov in premoženja; kot ponudniki gostovanja spletne strani; za namen obdelave pravnih zahtevkov ter za namen pošiljanja e-novic in drugih obvestil.
 • Potencialne stranke ali partnerji v postopku prenosa ali prodaje podjetja ali sodelovanja v obliki skupnega podjema.

 

Rok hrambe podatkov

Trajanje hrambe vaših osebnih podatkov je lahko odvisno od namena obdelave podatkov, torej dokler namen ni izpolnjen.

Kadar se podatki obdelujejo za namen izvajanja pogodbe, sklenjene z vami, ali zaradi vašega naročila, zahteve ali povpraševanja, se podatki hranijo dokler je to potrebno za izvedbo pogodbe, dobavo blaga ali opravo storitev. To pomeni, da se po prenehanju ali preteku članstva osebni podatki člana izbrišejo. Kontaktni podatki bodo lahko shranjeni dlje za namen neposrednega trženja v obsegu kot nam to dovoljuje zakonodaja.

Podatki pridobljeni za namen pošiljanja e-novic se bodo hranili dokler ne prekličete svoje privolitve.

Osebni podatki se lahko hranijo tudi potem, ko je izpolnjen namen njihove obdelave, do izteka veljavnega zastaralnega roka, če je nadaljnja hramba potrebna zaradi obravnavanja pravnih zahtevkov, ali dlje, če je daljše obdobje hrambe potrebno zaradi izpolnitve zakonske obveznosti ali odločitve pristojnega organa. Po preteku navedenih obdobij bodo osebni podatki anonimizirani ali izbrisani.

Osebni podatki zbrani z izvajanjem videonadzora oziroma posnetki videonadzora se na podlagi devetega odstavka 76. člena ZVOP-2 hranijo največ eno leto od trenutka nastanka posnetka.

Obvestilo o pravicah posameznikov

Vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da od upravljavca zahteva dostop do osebnih podatkov, popravek ali izbris osebnih podatkov, omejitev obdelave v zvezi z njim in pravico do prenosljivosti podatkov, če so izpolnjeni zakonski pogoji.

 

Za namene, za katere se osebni podatki obdelujejo na podlagi privolitve, ima posameznik pravico svojo privolitev preklicati. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem, niti na obdelavo, ki temelji na drugih pravnih podlagah. Za namene, za katere se osebni podatki obdelujejo na podlagi zakonitih interesov upravljavca, pa ima posameznik možnost ugovarjati takšni obdelavi.

 

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od upravljavca dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop (vpogled, prepis in kopiranje) do osebnih podatkov in naslednje informacije:

 • namene obdelave,
 • vrste zadevnih osebnih podatkov,
 • uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki,
 • kadar je mogoče, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja,
 • obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali obstoj pravice do ugovora taki obdelavi,
 • informacijo o pravici do pritožbe pri informacijskem pooblaščencu.

 

Upravljavec zagotovi kopijo osebnih podatkov, ki se obdelujejo. Za dodatne kopije, ki jih zahteva posameznik lahko zaračuna razumno pristojbino ob upoštevanju upravnih stroškov. Kadar posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zahtevo predloži z elektronskimi sredstvi, in če ne zahteva drugače, se informacije zagotovijo v elektronski obliki, ki je splošno uporabljana.

 

Posameznik ima pravico zahtevati popravek ali dopolnitev nepopolnih ali netočnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

 

Posameznik lahko zahteva izbris svojih osebnih podatkov, če podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali obdelani; če so bili obdelani nezakonito; če njihovi obdelavi ugovarja ali prekliče privolitev; če tako določa zakon ali drug predpis.  Upravljavec bo v primeru zahteve ob upoštevanju razpoložljive tehnologije in stroškov izvajanja sprejel razumne ukrepe, vključno s tehničnimi, da bodo vsi obdelovalci, ki jim je posredoval podatke, seznanjeni z zahtevo za izbris ter od njih zahteval, naj izbrišejo povezave do osebnih podatkov ali njihovih kopij; razen če bo obdelava potrebna za uresničevanje pravice do svobode izražanja in obveščanja, izpolnjevanje zakonske obveznosti ali uveljavljanje in obrambo pred pravnimi zahtevki.

 

Posameznik ima pravico doseči omejitev obdelave, če oporeka točnosti podatkov, ki se da preveriti; če je obdelava nezakonita in posameznik ne želi izbrisa, pač pa zahteva omejitev obdelave; če podatke potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, kljub temu da podatki niso več potrebni za namene obdelave; če je posameznik vložil ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad razlogi posameznika.

 

Upravljavec vsakemu uporabniku, ki so mu bili osebni podatki razkriti, sporoči vse popravke ali izbrise osebnih podatkov ali omejitve obdelave, razen če se to izkaže za nemogoče ali vključuje nesorazmeren napor. Če posameznik tako zahteva, ga obvesti o teh uporabnikih.

 

Kadar se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi, ima posameznik pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim od upravljavca, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga upravljavec pri tem oviral. Posameznik ima pravico, da se osebni podatki neposredno prenesejo drugemu upravljavcu, kadar je to tehnično izvedljivo.

 

Posameznik ima pravico, da kadar koli trajno ali začasno ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim, če se ti obdelujejo na podlagi zakonitega interesa upravljavca.

 

Način uveljavljanja pravic

 

Vse pravice v zvezi z varstvom osebnih podatkov posameznik uveljavlja pri upravljavcu. Posameznik ima pravico, da zahteva dostop do podatkov, ki se nanašajo nanj in uveljavlja pravico do omejitve obdelave, popravka, izbrisa podatkov, prenosljivosti podatkov in do ugovora ter preklica privolitve, na katerega koli od sledečih načinov:

 • pisno na poslovni naslov upravljavca 4Impulse d.o.o, Stegne 11, 1000 Ljubljana,
 • ustno na zapisnik na poslovnem naslovu upravljavca,
 • po elektronski pošti na naslov: stegne@4p-fitness.com.

 

Upravljavec bo v zakonskem roku obravnaval zahtevo in o ukrepih pisno po pošti ali po elektronski pošti obvestil posameznika. Spremembo podatkov bo upošteval najkasneje v roku enega meseca od dne prejema zahteve, razen če bodo utemeljeni razlogi zahtevali daljši postopek. Upravljavec sme zavrniti kakršen koli ukrep v zvezi z zahtevo, če je zahteva očitno neutemeljena ali pretirana.

 

Vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico vložiti pritožbo pri informacijskem pooblaščencu, če meni, da je obdelava podatkov v zvezi z njim v nasprotju s predpisi.

 

Spremembe

 

Pridržujemo si pravico do sprememb te politike. Vse spremembe bodo objavljene na spletni strani.

 

0
Vaša košarica
Vaša košarica je prazna.